Onderwijs en scholing

Excellent onderwijs op alle niveaus is een belangrijke toeleverancier van goed opgeleid talent voor ondernemingen. De aansluiting van het publieke en private onderwijs op economische en maatschappelijke ontwikkelingen wordt steeds belangrijker. Het is essentieel om het systeem van een leven lang leren flexibel en vraaggericht in te richten. Meer bèta-technologisch opgeleide mensen is randvoorwaarde voor economisch groei.

De snelle technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt maken dat onderwijs en bedrijfsleven steeds meer de krachten moeten bundelen en vragen om structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, landelijk, (cross)sectoraal en regionaal.

In het hoger onderwijs bepleiten we doorgaan met het stimuleren van meer differentiatie, een stevige profilering van instellingen en meer nadruk op excellentie. De financiering van het hoger onderwijs moet dat ook bevorderen. De prestatiebekostiging moet daarom verder uitgebreid worden.
Bedrijfsleven en middelbaar beroepsonderwijs werken samen in de Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven. Van belang is dat de inhoud van het onderwijs actueel blijft en (snel) wordt afgestemd op de beroepspraktijk. Nodig zijn nieuwe vormen van werkend leren (vloeiender overgangen tussen BOL naar BBL).

Het vmbo baart zorgen. Een beter doorlopende leerlijn vmbo-mbo is nodig. De samenwerking tussen sectoren en onderwijs wordt daarom geïntensiveerd bij bijscholing van docenten en keuzedelen in het onderwijsprogramma. (Technische) mbo-opleidingen moeten aantrekkelijker gemaakt worden door het introduceren van beroepsgerichte vakken op havo en vmbo tl.

Het systeem van een leven lang leren moet beter ingericht worden om kennis en vaardigheden te verbeteren en up to date te houden. Dat vraagt een flexibel en vraaggericht onderwijsaanbod.

Private onderwijsinstellingen vervullen een zeer belangrijke rol in het scholen van werkenden. Vraagfinanciering is een middel om deze rol verder uit te bouwen.

Met het Techniekpact is een beweging in gang gezet, gedragen door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, om de kwaliteit en kwantiteit van het bèta technisch onderwijs en afgestudeerden te verhogen. Daar moeten we mee door gaan.

Lees meer